לייעוץ חינם חייגו:

 052-7955727

צרו קשר

שם מלא*

אימייל*

טלפון*

הודעה

כישוף ספר הארזים

 אזהרה:

 

ספר זה מיועד לעיון בלבד!
אסור לנסות את הכתוב בו
ספר זה מכיל כישופים לחשים וזימון מלאכים ושדים ע"פ היהדות
בספר שונו חלק מהשמות כדי לא לעשות שימוש בהם
כל מי שינסה לעשות שימוש בו עלול להיפגע חלק מהשמות שונה
כדי לא לעשות שימוש לאדם שלא בקי ברזי הקבלה המעשית

 

זה ספר מספרי הרזים שנתן לנוח בן למך בן מתושלח בן חנוך בן ירד בן מהללאל בן קינן בן אנוש בן שת בן אדם, מפי רזיאל המלאן בשנת ביאתו לתבה לפני כניסתו. ויכתבהו באבן ספיר באר היטב וממנו למד מעשה פלאים ורזי דעת וערכי בינה ומחשבות ענות ועשתונות עיצה לעמוד על חקר מעלות מרומים ולשוטט בכל אשר בשבעה מעונות ולהיסתכל בכל המזלות וליתבונן במנהג חמזלות ולבאר חקרי לבנה ולידע מסילות עש כסיל וכימה ולהגיד מה שמות שוטרי כל רקיע ורקיע וממלכתן ובמה יצליחו לכל דבר ומה שמות משרתיהם ומה יתנסך להס ואי זו היא עונה תשמש להם לעשות כל חפץ כל הקרוב אליהם בטהרה.

לידע ממנו מעשה מות ומעשה חיים להבין הרע והטוב לחקור עיתות ורגעים, לידע עת ללדת ועת למות עת למכה ועת לרפואה. לפתור חלומו וחזיונות לעורר קרב ולהשקיט מלחמות ולמשול ברותות ובפגעי לשלחם וילכו כעבדים. להביט בארבע רוחות הארץ להיות מחוב כי בקול רעמים לספר מה מעשה ברקים. להגיד מה יהיה בכל חודש וחודש לעמוך על עסק כל שנה ושנה. אם לשובע אם לרעב אם לתבואה אם לבצורת אם לשלום אם למלחמה. להיות כאחד מן הנוראים ולהשכיל בשירי מרום, ומחכמת רזי הספר הזה למד נח והשכיל לעשות עצי גופר תבה ולהיסתר משטף מי המבול להביא עמו שנים שנים ושבעה שבעה ולהכניס, מכל אכל ומכל מאכל, ויתנהו בארון זהב ויבאהו תחילה לתבה לידע ממנו עיתות יום ולחקור ממנו עיתות לילה ובאיזו עונה יעמוד להפיל שוועה, וכיצאו מן התבה בו היה משתמש כל ימי חייוובעת מותומסרו לאברהם ואברהם ליצחק ויצחק ליעקב ויעקב ללוי ולוי לקהת וקהת לעמרם ועמרם למשה ומשה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים לחכמים וכן כל דור ודור עד שעמד שלמה המלך וניגלו לו ספרי הרזים והשכיל למאד בספרי בינה ומשל בכל חפצו בכל הרוחות והפגעים המשוטטים בעולם ואסר והתיר ושלח והביא ובנה והצליח מחוכמת הספר הזה, כי הרבה ספרים נמסרו בידו וזה נמצא יקר ונכבד וקשה כולם. אשרי עין תביט בו אשרי אוזן תסכית חוכמתו כי בו שבעת הרקיעים וכל אשר בהם. ממחנותם נלמד להשכיל בכל דבר ולהצליח בכל מעשה לחשוב ולעשות מחוכמת הספר הזה.

 

הרקיע הראשון

שם הרקיע הראשון הנקרא שמים בו מחנות מליאים חמה ושבעו כסאות מוכנים שם ועליהם שבעה שוטרים יושבים ומקיפים להב מחנות מזה ומזה ונשמעים לבני אדם בשעת עסקם לכל הלמז לעמוד לנסך לשמתם ולהזכירם באותתם בעונה הנשמעת להצליו מעשה כל מחנות המלאכים האלה שבעה שוטרים האלה מושליב לשלחם לכל חפץ לרוץ ולהצליח.

אלה שמות שבעה השוטרים היושבים על שבעה כסאות שם הראשו אורפניאל ושם השני תיגרה ושם השלישי דנהל ושם הרביעי כלמיי) שם החמישי אסימור שם הששי פסכר שע השביעי בואל. וכלם נוצר מאש ומראיהם כאש ואשם מלהטת כי מאש יצאו ולא יצאו בלו רשות לעסק דבר מעשה עד יצא להם אומר מפי שבעה השוטריו יושבי כסאות המושלים עליהם כי תחת חפצם הם וברשותו יתהלכוו. וכל אחד ואחד מהם עומד על מלאכתו מועדים למהו בכל אשר ישולחו אם לטוב אם לרע אם ליותר אם למחסור או למלחמה אם לשלום. וכולם קרואים בשמות מיום נוצרו.

[ואלה שמות שבעה המחנות המשרתים לשבעה השוטרים כי כל מחנה אחת לאחד מן השוטרים. בומדי דמנא אנוך אלפי אמוך קטיביא פטרופי גמתי פאאור נרנתק רקהתי אורנה מאות פרוכה אקילאה תרקויה ברוק סחרורא אתנני גילאן תכת ארנוב אשמי יוצש כפון כרבי גירשום פריאן ששמע אבבא נתנאל אראל אניף תרואור עבדיאל יוום אלון מואל ללף יחספת רחגל רומאפי יכתי ארניאל פובון כדיאל                                                 דיגל אלנו תירלי סבלה אביאל אל כסיל סיקמה אשבה יותנה ראלכה חליאן אפתיאל תיאמיאל אלאל נתיאל אפיכה תלגיאל נענה אסתיאל.

מחנה א, ואלה שמות מלאכי מחנה הראשון המשרתים את אורפניאל:]

[… והזכיר שם המלאכים המשרתים לפניו שבעה פעמים ואמר כך מבקש אני פלוני בר פלונית מלפניך שתצליח ע"י רפואה של פלוני בר פלונית וכל אשר מבקש לרפואה אם בכתב אם] בשאילה. וטהר עצמך מכל טומאה ונקה בשרך מכל זמה ואז תצליח.

מחנה ב, ואלה שמות מלאכי מחנה השנית המשרתים את תיגרה: אכסתר מרסום ברכיב כמשו אשטיב כריתאל אדיר גבא אקרבא אנבור כביר תילה בריתור תרטם נטפיאל פריאל תרוחון שלהבין אשלבא משתוב גרחתא חגרא איטמיאל חגל לגח מניתיאל תנימיאל איכרית אבריתא רכילאל חשתך פפתש אסתירוף אודיאל אשביר מלכיאל ארוש דשווא המך תרגח זמבות הצניפלפת שווא אשפור ארק קנומיאל                                                                                          דונרניא דלכת תבל תליאל אליאל מותאר אלפיאל פיתפרא לפום אור טמר אדליאל אסטורין אזותי איסטורטי דאובית ברגמי דמומיאל דיגרא אביבאל פרוטיאל קומיאל דגוגרא דלגיאל פדותיאל.

אלה המלאכים המלאים אף וחימה וממונים על כל דבר קרב ומלחמת ונכונים להצר ולענות עד מות לאיש ואין בם רחמים כי אם ליקום ולהפרע ממי שנמסר בידם. ואם ביקשתה לשלחם על שונאך או על בעל חובך או להפוך אנייה או להפיל חומה בצורה או לכל עמק אויביך להשחית ולהרע. בין שתרצה להגלותו ובין להפילו במיטה ובין להכהות מאור עיניו בין להאסירו ברגליו בין להצר לו לכל דבר. קח בידך מים מן שבעה מעיינות בשבעה לחדש בשבע שעות ביום בשבע נבלי חרש שלא נכנסו באור ואל תערבם ביחד אלה עם אלה ותניחם תחת הכוכבים ז' לילות ובלילה השביעית קח לך פיאלין של זכוכית לשם אויביך ושפוך המים לתוכה ושבור – כלי החרס והשלך לארבע רוחות השמים ותאמר כן כצד ארבע רוחות: ההגרית החונה ברוח מזרח, שרוכית החונה ברוח צפון, עולפה החונה ברוח מערב, כרדי החונה ברוח דרום"קבלו נא מידי בעת הזאת שאני משליך לכם לשם פלוני ב' פל' לשבור עצמותיו ולכתת כל איבריו ולשבור גאא עאו כשבירת נבלי החרש האילו ולא תהיה להם רפואה כמו שאין רפואה לנבלי חרס אילו, וקח פיאלין שלמים וזכור. עליה שמות המלאכים האלה ושם השוטר הוא תיגרה ואמור כך: מוסר אני לכם מלאכי אף וחימה את פל' ב' פל' שתשנקו אתו ותשחיתו אתו ואת מראיהו ותפילוהו במיטה ותחסרו הונו ותפירו מחשבות לבבו ותפיחו רעיונו ודעתו ויהיה נחסר והולך עד שיגיע למות, ואם תבקש להנלותו אמור כן: שתגלוהו ותנדוהו מבניו וביתו ולא יותר לו כלום, ואם בעל חובך הוא אמור כן: שתימתמו את פיו ותבטלו עצתו ולא יעליני במחשבתו ולא יביאיני לתוך דברי פיו ושאהיה עובר לפניו לא יראיני בעיניו, אם על אנייה אמור כו: משביע אני עליכם מלאכי קצף ומשחית שתעמדו על אנייה שלאיש פלו' בן פלו' ולא תניחוהו לפרוש ממקום אחד ולא יבא לה רוח מנהג ותביאוהו אל הים ותגעשוהו בתוכו ולא ימלט ממנה לא אדם ולא משא, ואם להפיל חומה בצורה אמור כן: משביע אני עליכם מלאכי רגז וקצף וחמה שתבאו בכח גבורתכם ותפילו חומת פלו' בן פלו' ותגיעוה עד,עפר ויהפך כמהפכת סדום ועמורה ואל תניחו לאדם להניח אבן על אבן בקומה ואם יבנה ביום יהפך בלילה. ושפוך על ארבע פנות הבית. ואם להפיל שונאך על המטה או להשחית מראהו או לכל דבר צרה שפוך את המים על פתחו. ואם להגלותו שפוך המים לארבע רוחות העולם. ואם לאסור בעל חובך השלך את המים על בגדיו. ואם להשקיע אניה השלך את הזכוכית ואת מימיה לשם האניה ולשם בעליה לתוך האניה. ואם להפוך חומה חפור לארבע פנות החומה וחלק את המים לתוכם. וכן בכל דבר ודבר עשה בטהרה ואז תצליח.

מחנה ג אלה שמות המלאכים המשרתים במחנה שלישית את דנהל אוגרבבו אובשאל ברתוביאל כלוביאל רחביאל אוהיאל כרבתון כרבא דאינוט איניך אבירם אתגלא אותות אשתנואל אשפר תגריאל אמיכאל אתדשו אוריאל ארמוד אסתון                                                                     תיוום אלפי אימיך ארגלא מיגאל אליאל מדניאל.

אלו המלאכים מודיעים את כל המחזיק בהם בטהרה מה יהיה על הארץ בכל שנה ושנה אם לשובע אם לרעב, אם גשמים ירבו או אם ימעטו ואם תהיה בצורת ואם תהיה תבואה ואם יבא חסיל ואם תהיה תחרות בין המלכים ואם תבא חרב בין גדולי המלכות ואם יפול מות בבני אדם או יסורין. ואם תבקש לידע ולהבין מה יהיה בכל שנה ושנה קח כרתיס ירטיקון וכתוב ירטיקון וכתוב בזמירנה מלנון כל דבר ודבר בעצמו. וקח צלוחית חדשה ותן בתוכה שמן נרדא והשלך כל הדברים הכתובים לתוכה ועמוד כנגד השמש בעת צאתה מחופתה ואמור : משביע אני עליך השמש המאיר על הארץ בשם המלאכים המבינים ומבוצים חכמות וסתומות לאנשי מדע שתעשה שאלתי ותודיעני מה יהיה בשנה הזאת ואל תכחד ממני דבר. ותשביע את השבועה שלשה ימים שלשה פעמים ובפעם השלישית תביט בשמן ראה כל דבר נעלה על פני השמן הוא אשר יעשה בשנה ההיא. ואם שנים יעלו שנים תהיינה ואם שלשה יעלו שלשה תהיינה. ואחר כך תקח השמן ותדליקהו לשם המלאכים המשרתים לזו המחנה. ושאר כל הכתובים יגניזם בקיר או בחלון. וכן כל דבר תעשה בטהרה ותצליח.

מחנה ד' אלה שמות המלאכים המשרתים במחנה רביעי את כלמייה: אבריה אימרהי דמנאי אמנהר יאמנוך פטכיא טוביאל גוליאל אופרי גמתי אורניאל פריכיהו יארן לטמיאל אוריט תימוגו אנמרי אלמיניאל יכמטו סטרטו צבעקני בורתיאס ת                                                                          הסתר סתריאל אליסס חלסיאל טרספו קרסטוס מלכיאל ארדק חסדיאל אחסף אמיאל פרנוס גדיאל סביבאל.

אלה הם המלאכים המשובבים דעת המלך ורצון גדולים וראשים ומנהיגי המלכות ומנהיגים ומעטרים חן וחסד את כל העומדים לשאל מהם דבר בטהרה תעשה בזריזות ותצליח.

אם בקשתה להטות דעת המלך לידך או לשר הצבא או עשיר או שלטון או שופט של עיר או כל בני המדינה או לב אשה גדולה או עשירה או לב אשה ביופיה קח גור ארי ושחטיהו בסכין של נחשת וקבל דמו וקרע לבו ותן דמו בתוכו וכתוב שמות המלאכים האלה בדם על העור שבין פניו ומחוק אתו ביין ישן בן שלש שנים וערב בדם. וקח ג' ראשי בשמים איסטורקון ומור ושורא דמושך ועמוד לפני כוכב הנוגה נקי וטהור ותן הבשמים על האש וקח בידך הכוס שהדם והיין בו ואמור והזכר את שם השוסר ואת שמות מלאכי מחנהו פעמים אי וכי על הדם ועל היין ותאמר כנגד כוכב הנוגה השם שהוא אפרודיטי ש ומלאך חסדיאל, משביע אני עליך בשם מלאכי מחנה הרביעית המשרתים את כלמיא שתסובו אלי את מלך פלו' ולב צבאו ולב משרתיו לידי אני פי ב' פל' ואמצא חן וחסד לפניו ויעשה חפצי ושאלתי בכל שעה שאשאל ממנו. ובכלותך לדבר את השבועה כ"א פעמים הבט למעלה ואת' תראה כגחלת אש יורדת לתוך הדם והיין.

ואם בקשתה לבוא אצל המלך או לכל איש או לשופס הרחץ עצמך במים חיים וקח מן הדם ומן היין והעבר על בשרך ולב הארי שים על לבך. ואם להסב את בני המדינה קח את לב הארי וטמניהו בתוך המדינה וכתוב בציץ את השוטר ואת מחנהו ותאמר כן: אתם המלאכים הסובבים ומשוטטים בעולם הסבו את כל בני המדינה הזאת גדולים וקטנים זקנים ובחורים דלים ונכבדים ותהא עליהם יראתי ואימתי כאימת הארי על כל הבהמות וכמו שהלב הזה הוא אילם ואני מדבר כך יהו כולם נשמעים אלי ולא יוכלו לדבר כנגדי מן כל בני אדם וחוה. וטמון הלב באמצע המדינה והסתר פניך שלשה ימים ולאחר שלשה ימים תראה במדינה תן תחת כפות רגליך מן דם האריה.

אם בקשתה לאסר לב אשה גדולה או עשירה אליך קח מזיעת פניך בכלי זכוכית חדש וכתוב עליו על טס קסיטרון שם השוטר ושמות המלאכים והשלך לתוכו ואמור כך על זיעת פניך: משביע אני עליכם מלאכי חן ומלאכי מדע שתהפכו את לב פלונית בת פלונית ולא תעשה דבר בלעדי ויהא לבה עם לבי לאהבה. וקח ר"לוחית חדשה וטמניה במקום ביאתה ויציאתה. וכאשר תשוב אשה על עוללי בטנה כן תשוב אלי לאהבתי פלוניתא דא מן יומא דנן לעלם. וזה יכתוב במלאת הירח.

אלה שמות המלאכים המשרתים במחנה החמשית את אסימור: בתואר שכינתתך אדומא תקו מקפא להבא עלי עזי שכניאל כנור בנש קרבא סרך חלשיאל הרמנע עבר הוד מלכיה פרעתוף אדעת קוף מנמלך דינמור אלפנטוס דידריוך כלנה                                                                              זביטור דכנסור רמגדל להתקוף עלי גדגדל פרוץ מסרוץ כדיר מוס דיקנא נשר תוב דרומיאל דיראז דמולא דידיאל טעי כרם אתר עקב הונמורא אנקיו גזריאל צביאל צביודע ייקר אדות רגביאל.

אלה המלאכים הנשמעים בלילה לדבר עם הירח ועם הכוכבים ולשאול באוב ולדבר עם הרוחות.

אם תבקש לדבר עם הירח ועם הכוכבים על עסק כל דבר קח שכוי לבן וקמח סלת ושחוט את הסכוי לתוך מים חיים. ובדם ובמים גבל את הסלת ועשה ג' עוגות ותנם בשמש וכתוב עליהם בדם שם המחנה החמישית ושם השוטר ותנם שלשתן עלי שלחן עץ הדס ואמור נגד הירח או נגד הכוכבים ואמור: משביע אני עליכם שתקריבו מזל פלוני וכוכבו לכוכב פלו' ומזלו להיות אהבתו קשורה בלב פלו' בן פלו' ואמור תנו אש מאשכם בלב פלו' זה או פלונית דא ותעזוב בית אביה ואמה באהבת פלוני זה בן פלונית. וקח שני העוגות ותנם עם השכוי בצלוחית חדשה וחתום פיה בשעוה וטמא הצלוחית במקום שאין השמש עליו.

ואם לגמילות חסדים עוגה הנשארת קח אותה ופתת אותה ותן לתוך יין ישן בכוס שלזכוכית ואמור שמות המלאכים לפני הירח והכוכבים ואמור כן: משביע אני עליכם שתתנו חן וחסד ורחמים על פלוני מזיו חן וחסד ורחמים של פניכם אני פלו' בן פלו' ואמצא חן וחסד ורחמים וכבוד בעיני כל אדם. ונשב לרוח ורחוץ פניך כל שחר ט' ימים עם הייו ועם העוגה המפתת בו.

ואם תרצה לשאול באוב עמוד כנגד קבר וזכור שמות מלאכי מחנה החמישית ובידך שמן ודבש בלולים ביחד בפיאלי זכוכית חדשה ואמור כן: משביע אני עליך רוח קריפורייא החונה בין הקברות על עצמות המתים שתקבל מידי מנחה הזאת ותעשה רצוני ותביא לי לפלוני בן פלו' שהוא מת ותעמיד אותו וידבר עמי בלי פחד ויגד לי דברי אמת בלי כחד ולא אפחד ממנו ויאמר לי שאלתי שאני צריך ממנו. ויעמוד מיד ואם לאו שוב והשביע פעם אחרת עד שלשה פעמים. וכשיצא הניח לפניו הפיאלי ואחר כך דבר את דבריך ויהיה בידך שרביט של הדס. ואם בקשת להתירו הכהו ג' שביטים עם ההדס ושפוך השמן והדבש ושבור הכוס והשלך ההדס מידך ושוב לביתך בדרך אחרת.

ואם תרצה לדבר עם הרוחות צא למקום ההרוגים וקרא שם אובנית רוננית, משביע אני עליכם בשם המלאכים המשרתים במחנה החמישית ובשם השוטר שעליהם שהוא אסימור שתשמעוני בעת הזאת ותשלחו לי את רוח חגרגירות ותלך בחפצי לכל אשר אשלחה ותהיי שומעת לי בכל דבר עד זמן כך וכך. אם ראית נגדך עמוד עשן דבר דבריך ושלח לכל חפץ שתרצה.

אלה שמות המלאכים המשרתים במחנה הששית את פסכר: אזיאל ארביאל טריפון פוכבוס פסתמר לינניאל קרונידן שוכדון סלבידם עמיאל עוזיאל פניאל תרמיאל חממיאל צרמיאל ניממוס נודנייא באריבא זוננום חסטואל סדריאל הופניאון                                                                       ספריאל קחניאל שבכיריא ארמוניס טופומוס פצציאל חטפיאל פרסומון נחליאל.

אלה הם מלאכי הגבורה האזורים כח וחייל לרוץ ממקום למקום 200 ולעוף בכל פנות העולם להביא לאדם בורח ועבד שברח או גנב שברח. קח ארבעה טסי נחשת וכתוב על כל אחד ואחד מהם שם האיש ושם אמו ושם השוטר פסכר ושם המלאכים המשרתים אותו ואמור: מוסר אני לכם מלאכי הגבורה שתאחזו את פלו' בן פלו' בכל מקום שילך ובכל מקום שהוא יושב, אם בעיר אם במדינה אם בים אם ביבשה אם במאכל אם במשתה, ותעיפו אותו כעוף המתעופף ותביאו אותו בלא רצונו ואל תעזבוהו להתמהמה רגע אחד לא ביום ולא בלילה. וקח ארבעה טסי נחשת וטמנם בד' רוחות העולם אם בעיר אם במדינה.

אלה הם המלאכים המשרתים במחנה השביעית את בואל: נוהריאל דבבאל דימתמר דבאל מחשין אאור דיאם בביתאל סרורא אהגייה פרופיאל מכסיאל עלזיאל תכורכס קרומיאל רמיאל לחסון סלחיאל אחיאל אכר אובר סרוגיאל ידואל שמשיאל                                                אלפרט אומיגרא קרוכנס סרפיאל גדריאל ארדודא פורטניאל אגמיאל רהטיאל דיתרון חזאל פתואל גלגלא דמנצר זזיאל.

אלה הם שמות המלאכים העומדים על החלום להחכים את כל הקרב אליהם בטהרה מה החלום ומה פתרונו.

אם יקראך המלך או ראש העיר או שליט או חברך ובקשתה להודיע מחכמתך דבר לפניו אני אודיעך מה בלבך עלי ומה חשבתה עלי ומה אתה חפץ לעשות ומה פתרון חלומך תן לי זמן שלשה ימים ואודיעך כל שבליבך. וצא ביום הראשון על שפת הים או על שפת הנהר בשלש שעות בלילה והיה עטוף אסטולי חדשה ולא תאכל כל דקה ולא כל מוציא דם ולא תשתה יין וקח מור ולבונה זכה על גחלי אש בכלי חרש חדש ותן פניך על המים ותזכיר שם השוטר עם שם מלאכי המחנה ג' פעמים ואתה רואה בעמוד אש בין השמים והארץ ואמור כן: משביע אני עליך במי שמדד בשעלו מים וגער במים ונסו מפניו ועשה רוחות פורחות באויר משרתי פניו אש לוחש וגער בים ויבשהו ונהרות ישים למדבר בשמו ובאותותיו אני משביע עליך ובשם ז' מלאכי מחנה השביעית המשרתים את בואל שתודיע מה בלב פלו' בן פלו' ומה חפצו ומה פתרון חלומו ומה מחשבתו וכן בלילה השנית והשלישית. ותראה שיתגלה לך עמוד אש וענן עליה כדמות איש. שאלהו ויגד לך כל מה שאתה מבקש. ואם בקשתה להתירו השלך מן המים לשמים ג' פעמים מן הים או מן הנהר אשר אתה עומד עליו ואמור תחת לשונך: אורודי גריבאל פוסמוס סרגרי טליגוס אספדופורוס התרתי התרתי השקע ושוב לדרכך. ואמור כן ז' פעמים. וכל דבר עשה בטהרה ותצליח.

אלה הם שמות ז' רוחות המשרתים ברקיע הנקרא שמים. שלום.

 

הרקיע השני

והרקיע השני הנקרא שמי שמים בו כפור וקטור ואוצרי שלג ואוצרי ברד ומלאכי אש ומלאכי זיע ורוחות אימה ורוחות יראה. והרקיע מלא פחד כי בתוכו מלאכים לאין חקר עשויים צבאות צבאות ועליהם שרים ושוטרים. וברקיע שנים עשר מעלות ובכל מעלה ומעלה עומדים מלאכים בכבודם ועליהם גבוה מעל גבוה ונשמעים למעשה בני אדם לכל הקרב אליהם בטהרה.

ואם בקשת לשאול דבר מכל העומדים במעלות הרקיע השני, נקה עצמך שלשה שבועים ימים מכל פרי דקה ומכל מיני דקה וגסה ומיין וממיני דגים ומכל מוציאי דם ואל תקרב אל אשה בטומאתה ועל כל נפשות מת לא תבא ואל תקרב אל צרוע ואל זב והשמך מקרי ומשכבת זרע ונצור פיך מכל דבר רע ומכל חטא וקדש עצמך מכל חטא.

מעלה ראשונה

על מעלה ראשונה עומדים אלה: אחמריאל הדריאל רציאל הסעיאל דמימיאל זבדיאל                                      . אלה מעמדם מעלה ראשונה. עומדים באימה עסופים חימה אזורים יראה סבובים רעדה כסותם כתבנית אש פניהם כמראה ברק ופיהם לא ידום מדברים רבים וקולם לא ישמע כי מלאכתם לשתיק ולבעית ולבהיל את כל העומד כנגד מי שיקרא אליהם בטהרה.

ואם בקשת לשתיק עם רב ועצום או שליט או שופט או בני העיר או בני המדינה, קח מלא ידך אפר מתחת פאת צלם ואמור עליו למפרע ז' פעמים את שמות המלאכים הכתובים למעלה על מעלה הראשונה ואמור: מבקש אני מכם מלאכי דממה שתדמימו את כל פה ולב כל מקום זה מבני אדם וחוה העומדים לי לשום דבר רע ויצאו מפיהם טובות עלי ואצדק במשפטי ואל תתנו רשות לכל פה לדבר עלי רעה. וזרוק את האפר בין בעיר ובין במדינה בין לפני השליט ובין לפני השופט ותצדק.

מעלה שניה

על מעלה השנייה עומדים אלה: עזזיאל חננאל פצציאל ישעיאל דלקיאל ארפדא מראות ריפיפיס                                     . אלה מעמדם במעלה השנייה. עומדים בכח ממולאים חיל סבובים אהבה ונגדם אש בוערת ורצים ומקריבים מזלות בני אדם אלה לאלה לאהבה.

אם בקשתה לתת אהבת איש בלב אשה או לעשות איש רש לוקח אשה עשירה, קח שני טסי נחושת וכתוב עליהם שמות המלאכים האלה משני עבריהם ושם האיש ושם האשה ואמור כך: מבקש אני מכם המלאכים המושלים במזלות בני אדם וחוה שתעשו רצוני ותקריבו מזל פ'ב'פ' לאשה פ'ב'פ' וישא בעיניה חן וחסד ואל תתנו לה רשות להיות לאדם חוץ ממנו. ותן אחד בכבשן שלאש ואחד במקוה המים שלה. ועשה כן בעשרים ותשעה לחדש בכלות הירח והזהר והשמר מאשה ג' ימים ומיין ומכל בשר.

מעלה שלישית

על מעלה השלישית עומדים אלה: יהואל דעיהו אליאל ברכיאל עלי ספום פנימור אלעזר גבליאל כמשיאל אודהאל י                                        .

אלה מעמדם במעלה השלישית כי מעמדם להגעיש ולהרעיש את לב בני אדם ולהפר עצתם ולבטל מחשבותם ויראה להם ובפחד מהלכים ומראם בזעף וקשים למאד וגבורים בחיל ופחד לפניהם ורעדה מאחריהם ושואגים ומרעדים מהלכים ומרעשים וקולם כקול רעם ובידם מקלות של אש ופניהם כזיקי אש ואש יוצא מעיניהם וכלם נכונים לבטל ולהפר.

אם בקשתה לבטל ממך עצת איש גדול או מחשבת שר הצבא או עצת יורדי מלחמה או כל עצה רעה ומחשבות רעות, צא בחצי הלילה כמלאת הירח יחיד וטהור ועטוף אסטולי חדשה ועמוד תחת הירח ודבר שמות המלאכים הכתובים למעלה העומדים במעלה השלישית בשמי השמים עשרים ואחת פעמים ואמור ירח ירח הירח קרב דברי לפני המלאכים העומדים במעלה השלישית בטלו מני את מחשבת פ'ב'פ' ואת עצת לבו ואת מזמתו ויאלם פיו ממני ותאבד דעתו ותופר עצתו ויושם לבו ובכל עת שיראני ימלא עלי אהבה ויהפך לי לאוהב וכל שנאה לא יזכור לי ואמצא חן וחסד בעיניו. וכתוב המלאכים והכרקטירים האלה בטס שלכסף ותנם על לוח לבך וכל ימים שהוא עליך תצליח.

מעלה רביעית

על מעלה הרביעית עומדים אלה: צגריאל מלכיאל אונביב פגריאל ענניאל כלנמייא אומיאל מפנור כ                                                    כדומיאל אשמדע הודיה יחזיאל.

אלה מעמדם במעלה הרביעית. חגורים סערה וקול צעדם כקול נחשת עפים ממזרח ופונים ממערב לפילון, קלים כברק ואש סביבותם. מפרידים שינה מבני אדם ויש בהם להטיב ולהרע.

אם בקשת לשום אויבך מטורף בשינה קח ראש כלב שחור שלא ראה אור מימיו וקח ציץ פסוכרופורון וכתוב עליו אלה המלאכים ואמור כך: מוסר אני לכם מלאכי רוגז העומדים במעלה הרביעית את נפשו ואת נשמתו ואת רוחו שלפ' ב' פל' שתאסרוהו בכבלי ברזל ותקשרוהו במוטות נחשת ואל תתנו לעפעפיו שינה ולא תנומה ולא תרדמה ויהיה בוכה וצועק כיולדה ואל תתנו רשות לבן אדם להתירו, וכתוב כן ותן לתוך פה ראש שלכלב ותן שעוה על פיו וחתום בטבעת שיש עליה ארי ולך וטמניהו אחר ביתו או במקום שהוא יוצא ובא בו.

אם בקשתה להתירו העלהו ממקום שהוא טמון שם והסר חותמו והוציא הכתב והשליכהו באש ומיד הוא ישן. ועשה בענווה ותצליח.

מעלה חמישית

מעלה ה על מעלה החמישית עומדים אלה: קונאקריאל פתוניאל נקריאל איאל יאבותיאו בבסבאו                                          יאלאל מכסאבו.

אלה הם העומדים במעלה החמישית. אחוזים צנה ורומח וכובע נחשת בראשיהם ושריון קשקשים לבושם, מימינם ומשמאלם כאבני ברד רעדה בריצתם ועל נהרי אש מהלכים אוחזים בלפידים וממהרים להשיב מענה ופיהם לא ידום משאג ונשמתן כאש בוערת ואשם מלהטת ומרוח אפם תבער אש כי כל מעשיהם באוצרי אש כי מאש יצאו ובאש מעמדם.

ואם בקשת להרתיח כירה בקור, קח פול שלגפרית שיש בו כ'ז' שקלים וחלקהו למספר שלבתי האש שלכירה ועל כל אחד ואחד כתוב בעשש נחשת את שמות המלאכים העומדים במעלה החמישית ואמור: משביע אני עליכם מלאכי אש ומלאכי שלהבת במלך שהוא אש אוכלה שתעמדו עמי ותסיקו את הכירה שהיא במקום פל' ויהיה כל הנכנס לה נבהל מחמתה. ותעשו דוקמא זו ותצליח. וקח את הגפרית והשלך בכל כבשן וכבשן שלה ותהא מלהטת בחזקה. ובכל יום שאתה מבקש להלהיטה כתוב והשלך בתוכה.

מעלה שישית

מעלה ו על מעלה הששית עומדים אלה: אביהוד קיטר זלקיאל סתריאל אדרך גחליאל תמכיאל סמכיה                                            דומיאל כרכוס קנז קניאל כנטון.

אלה העומדים על מעלה הששית. נוהגים בענוה ופניהם מלאים כבוד לבושיהם לבושי לבנים כמו אור, צגים כאנשי מדות, נוראים כחכמי ישיבה, מושבים בכסאות כבוד, נאמנים על האמת ועומדים על הרפואה.

ואם בקשת לרפאת לאדם שלקה ויבש חציו ברוח או בכשפים, קח שמן נרד ודבש שלש מדות ועמוד כנגד השמש כהעלותה וזכור שם האיש ושם אמו ואת שמות המלאכים העומדים במעלה הששית שבעת ימים ג' פעמים ביום, וביום השביעי קחנו והעמידנו ערום כנגד השמש וסוך על כל בשרו שמן והעשן לפני השמש מור ולבונה וראשי בשמים. ועוד כתוב מלאכי הכבוד האלה עם הכלקטירים האלה קמיע על טס של כסף ותן בצוארו עם אמינטון ועם קטורת של בשמים. וכתוב כן בעשרים בחודש ותצליח.

מעלה שביעית

מעלה ז על מעלה השביעית עומדין אלה: פתחיה רזיאל אגריאל הגדיאב אדרון כרקטא קטיפור                              עמיאל סיכברדום.

אלה העומדים על מעלה שביעית. אפודים כוח גבורתם כאריה חצים דומה לאש וחצים קור כמו מים. עומדים במקומם ומתרופפין מאימתם נפלאים במעשיהם ואין לעמוד על תבניתם באים בקומה וזיקי אור בעפעפיהם, העומדים מתחת להם אינן יכולים להביט במראיהם וגם העומדים ממעל להם נפחדים ממראיהם כי לכל צד פונים וממעל ולארבע רוחות מהלכים.

אם בקשת להניס מן העיר כל חיה רעה או ארי או זאב או דוב או נמר או נהר או ים העולה ושטף בבתים, עשה בדמות אחד מהן צלם נחשת, ועשה טס ברזל וכתוב עליו מפנים ומאחור את שמות המלאכים וחגריהו עליו וטמנהו במבוא העיר ויהיו פניו פונות לצפון. אם ים או נהר אתה מבקש לאסור שלא יבוא וישטיף עשה צלם שלאבן וכתוב אילו המלאכים בשני טסי נחושת ותן תחת עיקבותיו ועשה מקל שלשיש ותן על כתיפו וידו הימנית אוחזת במקל וידו השמאלית פתוחה ופניו כנגד המים.

מעלה ח על מעלה השמינית עומדים אלה: אברה ברקיאל אדוניאל עזריאל ברכיאל עמיאל                                        מרבניאל מרניסאל שמיאל עמניאל מתנאל הוד הוד.

אלה הם העומדים על מעלה השמינית. דמותם כחשמל הוד במפעלותם מדברים רעדה ואש במכונם ממולאים פחד מושלים ברוחות המשוטטות בארץ ובמקום שיזכרו לא תוכל להראות שם רוח רעה.

אם בקשת לדחות רוח רעה שלא תבוא אל אשה בשעת לידתה ולא תמית את בניה, עד שלא תהרה האשה כתוב את המלאכים האלה בטס שלזהב ותנהו בסילון שלכסף ויהא עליה, ובעת לידתה קח ארבעה טסי כסף וכתוב עליהם את המלאכים ותנם בארבע רוחות הבית וכל רוח לא יעלה.

מעלה ט על מעלה התשיעית עומדים אלה: גדודיאל סכסיאל תרסוניאל נצחיאל אצדא רבניא חלילאל ת                                        קרבא ציאל פראל פתחיאל.

אלה הם העומדים על מעלה התשיעית. זריזים בחייל טסים באויר, גבורתם חוסן ודמות חרבות בידם, נכונים למלחמת, מחזקים קשת אחוזים כידון מקפצים מאש ולמו סוסי אש ורתם מרכבותם אש ויראה להם לכל אשר יפנו.

אם בקשת להשמר מחץ ומחרב ומכל מכה איש היורד למלחמה, קח עלי ער שבעה וכתוב שמות האלה עליהם שנים על כל אחד ואחד מהם ותנם בשמן שלנרדים, וביום שיצא למלחמה יסוך על בשרו ועל חרבו וקשתו וחציו. ועוד כתבם בטס של כסף ותנם בסילון שלנחשת ויקמור על לבו וכל מכה לא תגע בו.

מעלה י על מעלה העשירית עומדים אלה: דכריאל חריאל שבקיאל אתכיאל סמיכאל מרמואל ק                                           צדק אכפף עזמאל מכמיכאל תרכיאל תבגיאל.

אלה העומדים על מעלה עשירית. מצווים על האמת ולפניהם המונים המונים מחזיקים בקולמוסי אש וכותבים ספרים ולא מתעכבים ומודיעים זכות לכל הקורא בשמותן לפדות ולהציל ממס ומדין מלכות ומכל משפט מות.

ואם בקשתה לפדות אוהבך ממשפט רע ומכל צרה, טהר עצמך מכל טומאה וממשכב אשה ג' ימים ועמוד כנגד השמש בצאתה וזכור אלה השמות ואמור: מבקש אני ממך המלאך הגדול הנקרא שמש העולה במעלות הרקיע המביט על בני אדם, שתעשה בקשתי ותביא דברי לפני מלך מלכי המלכים הב"ה שאני מתפלל אליו על עסק פלו' בר פלו' שהוא בצרה ובמשפט רע ותוציא לו מלפניו דבר טוב ועת רוח ויכלמו מבקשי רעתו ויפדה בלא נזק. ועוד כתוב המלאכים האלה בטס נחשת וטמניהו ברוח מזרח כנגד השמש בעלותו. וכל דבר עשה בטהרה ותצליח.

מעלה יא על מעלה אחת עשרה עומדים אלה: רפדיאל דמואל מארינוס אמינאל צ                                                       שלמיאל אסתטיאל סטאל אגלגלתון ארמות פרחגאל נפפמיות. אלה מעמדם באחת עשרה מעלות.

אימה בעמדם המוניה גדולה מעמידים ומושיבים מחנות משרתים במרום כי על פיהם רצים ושבים מלאכי אש מורידים מגדולה ומעלים לתפארה מעופפים ומתעופפים נמצאים במקומם מפארים לבוראם ומהללים ליוצרם.

אם בקשת להעמיד על כנו מלך או שר או שליט או שופט שירד ממקומו, קח שמן ודבש וסולת ותן בפיאלי של זכוכית חדשה. וטהר עצמך מכל טומאה ואל תאכל נבילה ואל תיגע במשכב אשה ימים ז' וביום השביעי עמוד תחת הירח בארבעה עשר בו או בט"ו או בי"ו בו, וקח את פיאלי בידך, וכתוב בה מחנה זו שלמעלה והזכיר עליה כנגד הירח שמות המלאכים שבע פעמים ואמור: מפיל אני תחנתי לפניך הירח המהלך ביום ובלילה ומרכבותיך אור ולפניך ולאחריך מלאכי חסד, משביע אני עליך במלך שמוציאך ומביאך כמה שאתה חסר ומתמלא ועומד במקומך כן תעמיד את פ'ב'פ' במקומו ויהיה נכבד בעיני כל ראיו, וכמו שיש לך כבוד בעולם כן תן עליו כבוד בעיני כל בני אדם וחוה והעמידהו על כנו ויהיה מושל כבתחלה ולא יסור ממקומו. ועשה לו כן שלושה ימים ואחר כך עשאם עוגה ותהיה חריבה בלילה ושמש לא יראה ויאכלנה לימים שלושה עד לא יעלה השמש ופיאלי טמון כתוב בביתו.

מעלה יב על מעלה י"ב עומדים אלה: אסטרימי בראות במראות דרודיאל שדרליאל ת                                                        יכפתיני כלפתון בובוכוך אומטון ארטמיכטון אשמיגדון ספניג פרניגאל פסיכסוך תאגישון ארטלידי.

אלה מעמדם במעלת שתים עשרה. מוקפים צדק וקרני הוד בראשיהם, מלאים בינה מבינים להלל עומדים מחצה במחצה, חצים משוררים וחצים עונים אחרימו, לשונם מרפא דבורם חובש ובכל אשר יזכירו תהיה מצלח.

אם בקשת לרפות כאב חצי הראש או לאסור או לגעור רוח הברקת, קח חלב המכסה את מוח שור שחור וכתוב עליו שמות המלאכים האלה בטהרה ותניהו בסילון של כסף וקשרהו בשבעה ציבעונים ותניהו על צד המכאוב. ושמור עצמך מבשר ומיין ומן המת ומאשה נידה ומכל דבר טומאה.

 

הרקיע השלישי

והרקיע השלישי מלא אוצרי ערפל וממנו רוחות יוצאות ובתוכו מחנות רעמים וברקים ממנו יוצאים, ובו שלושה שרים יושבים על כסאותם והם ולבושם בדמות אש ודמות הכסאות כאש והאש מבהקת כזהב, מושלים בכל מלאכי אש. והם כאש גבורתם וקולם כשאגת קול רעם, ועיניהם כצנורי שמש ומושלים בגלגלי להב ולהט, ולהם כנפים לעוף, צהלת פיהם כסוסים מראיהם כלפידים מדברים ומרעידים שואגים ומרופפים דאים לכל רוח ומעופפים לכל פנה.

אלה שמות השרים המושלים במעון שהוא רקיע שלישי: שם האחד יבניאל ושם השני             ושם השלישי דלקיאל.                מושל בכל דבר של אש להבעיר ולכבות, רהטיאל מושל על כל רכב אש להריץ ולהכשיל, דלקיאל מושל על להבי אש להדליק ולהשקיע.

אלה שמות המלאכים המשרתים את יבניאל: שעיפיאל אדריאל תדהדיאל בעשיאל טהפיאל רלביאל ב                                אמנחיאל מלתחיאל דיבקיאל ברשסאל סחאל תתבאל קסמיאל טסיאל קסטסדיאל נמדיאל.

אם בקשת לכבות מרחץ שלא תעלה ותלהט, הבא סלאמנדרא ותן אותה בשמן ישן בן ג' שנים בכלי זכוכית ואל תתנהו על הארץ, והזכיר עליו את שם השוטר ואת שמות המלאכים המשרתים לפניו ז' פעמים למפריע בג' שעות בלילה ואמור: משביע אני עליך סלאמנדרא בשם יבניאל ובשם מלאכי האש המשרתים אותו, כמה שהברחת מן האש כן תבריחי ותכבי האש מן המרחץ המלהט של פ'ב'פ'. ואתם מלאכי האש שכל מעשיכם באש אל תתנו רשות לאש שתבוא ותלהט את המרחץ הזו ועמדו על שעריה ביתה ובואו לתוכה ועשוה כצנת שלג וכמים קרים. וקח את פך השמן ותן ממנו בכל בית ובית בארבע זויותיו. ואם בקשת להתיר את המעשה קח מיתר השמן ועמוד כנגד השמש והזכיר את שם יבניאל ואת שמות המלאכים המשרתים אותו ואמור: משביע אני עליך מלאך אש ומלאך שלהבת שתתיר את מה שאסרתי ותתן רשות למלאכים העומדים על שערי המרחץ של פ'ב'פ' ויבעירוה ויסיקוה כבתחילה. וקח את פך השמן ושפוך בכל בית בארבע זויותיו ותלהב ותלהט.

אלה שמות המלאכים המשרתים את רהטיאל: אגרא זרגרי גנטס תעזמא לתסרפאל גדיאל ת                                        ארקני צפיקואל מושיאל סוסיאל התניאל זכריאל אכנסף צדקי אחסף נכמרא פרדיאל קליליאל דרומיאל.

אם בקשת להריץ סוסים בלא כוחם ולא יכשלו במרוצתם ויהיו קלים כרוח ולא תקדמם רגל כל חיה וישאו חן וחסד במרוצתם, קח טס שלכסף וכתוב עליו שמות הסוסים ושמות המלאכים ושם השרים שעליהם ואמור: משביע אני עליכם מלאכי מרוצה הרצים בין הכוכבים שתאזרו כח וחיל את הסוסים שלמירוץ פ' ואת הניוכוס שלו המריץ אותם, וירוצו ולא ייעפו ולא ייכשלו ויהיו רצים וקלים כנשר וכל חיות לא יעמדו לפניהם וכל קסם וכשוף לא יעלה עליהם. וקח את הטס וטמנהו במירוץ שאתה מבקש לזכות.

אלה שמות המלאכים המשרתים את דלקיאל: נוריאל אזליבן איליאל מלכיה חיליאל חרהאל                                               עקריאל סמניאל צבביאל נחליאל תגמליאל אמינואל תלבעף קטחניאל אפריאל אנגיאל משריאל אמנגנאן.

אם בקשתה להראות דוקמי לאוהבך או לרעך למלאת בית אש ולא ישרוף מאומה, קח עגר אגריאופוריס ותנהו על גחלי אש ויעל עשנו בתוך הבית והזכיר שמות המלאכים ושם השוטר עליהם שהוא דלקיאל כשיעלה עשנו שבע פעמים וכשיהיה העשן כל רואיו יהיו ראים באש. וכשתזכיר שמות המלאכים אמור: משביע אני עליכם המלאכים העטופים אש במי שכולו אש ומושבו על כסא אש ומשרתיו אש לוהטת ומחנות אש משרתים לפניו, בשמו הגדול אני משביע אתכם שתראוני הנס הגדול הזה ותמלאו הבית הזה מאשכם ואראה אני וכל שעמי הנס הגדול הזה ולא נפחד. וכשתשלים דבריך את רואה הבית מלא אש. ואם בקשת להשקיע אותו דבר את השבועה למפרע ואמור: מלאכי אש כבוה כבוה פתאום מהרה חושה. מה רבו מעשיך י"י כלם בחכמה עשית.

 

הרקיע הרביעי

והרקיע הרביעי נטוי ברוח סערה ועומד על עמודי אש ונשא בכתרי שלהבת ומלא גנזי גבורה גם אוצרי טללים ומלאכים קלים בכל פנותיו מתרוצצים דהרות דהרות.

ובו ז' נהרות אש ומים ועליהם עומדים מלאכים מזה ומזה לאין מספר. מזה מלאכי אש בוערת כשלהבת ומזה מלאכי קור מוקפין ברד, לא אלה מכבין את אלה ולא אלה מלהטין את אלה. אלה טובלים בנהרי אש ואלה טובלין בנהרי מים. ועונים ואומרים שירות ותושבחות לחי העולמים כי יצרם להדר חסנו.

ובו רקיע נואי חופת שמש מלאה אור וכולה אש ומלאכי האש אזורים גבורה סבובים לו ומנהגים אותו ביום. ועוד מלאכי מים גוייתם כים וקולם כקול מים אמוצים בפאר עוז ומנהיגים אותו בלילה.

אלה שמות המלאכים המנהיגים אותו ביום: אבראסכס מרמראות מוכתיאל מארית צדקיאל יחסי חסיאל רבאל יאבוך מיאל כרימכא מרמאן פואל גבריאל אשתון תוקפיאל אליאל נפלי אואל קודשיאל הודיאל נרומיאל ירשיאל מלכיאל אגריתאל להגיאל                                               . אלה הם שרי המחנות המנהיגים את השמש ביום, ואלה הם שמות המלאכים המנהיגים אתו בלילה: פרסיאל צרציאל עגיאל נבימאל עמיאל ישריאל אשמעואל שפטיאל שאואל רדריאל שעסיאל ליבבאל בנריאל צגריאל מנהאל למיאל פריאל פדהאל ליבראל רבצאל חמקיאל בגהיאל נבריאל קצפיאל רעדניאל ח                                      שמאיאל זחזחאל נכבריאל פצאל קמניאל זהאל חדיאל. אלה הם שרי המחנות המנהיגים אותו בלילה.

אם בקשתה לראות את השמש ביום יושב במרכבה ועולה, השמר והזהר והטהר שבעה ימים מכל מאכל ומכל משתה ומכל דבר טמאה וביום השביעי עמוד כנגדו בשעה שעולה והעשן לפניו קטורת בסמים משקל שלשה שקלים והיה משביע שמות המלאכים המנהיגים אותו ביום שבע פעמים ואם לא נעניתה באלו שבע פעמים שוב והשביע אותם למפרע שבע פעמים ואמור: משביע אני עליכם המלאכים המנהיגים את השמש בכוח גבורתכם במסילות רקיע להאיר עולם במי שקולו מרעיש את הארץ ומעתיק הרים באפו ומרגיע הים בכוחו וממוטט עמודי עולם במבטו ונושא הכל בזרועו ונעלם מעיני כל חי ויושב בכסא גדולת מלכות כבוד קדשו ומשוטט בכל העולם. בשמו הגדול והנורא והאמיץ והאדיר והעזוז והגבור והקדוש והחזק והנפלא והנסתר והנישא והנאור מזכיר ומשביע אני עליכם שתעשו רצוני ובקשתי בעת ובעונה הזאת ותסירו צנור השמש ואראהו פנים בפנים כשהוא בחופתו ואל אתלהט מאשכם ותנו לו רשות לעשות רצוני. וככלותך להשביע תראהו בחופתו ותשאל אותו אם למות אם לחיים אם לטוב אם לרע. ואם בקשת להתירו תזכיר את השבועה ואמור: משביע אני עליכם שתשיבו את צינור השמש למקומו כבתחלה וילך השמש לדרכו.

ואם בקשת לראות את השמש בלילה הולך ברוח צפונית הטהר שלשה שבועות ימים מכל מאכל ומשתה ומכל דבר טומאה, ועמוד באשמורת הלילה בשלש שעות והיה עטוף בגדי לבן ודבר את שם השמש ואת שמות המלאכים המנהגים אותו בלילה עשרים ואחת פעם ואמור: משביע אני עליכם המלאכים המעופפים באויר הרקיע במי שהוא רואה ולא נראה במלך המגלה כל תעלומות וראה כל נסתרות באיל היודע מה במחשכים והוא הופך צלמות לבוקר והוא מאיר לילה כיום וכל נסתרות לפניו גלויורז כשמש ולא יפלא ממנו כל דבר, בשם המלך הקדוש המהלך על כנפי רוח, באותיות השם המפורש הנגלה לאדם בגן עדן, המושל במזלות והשמש והירח משתחוים לפניו כעבדים לאדוניהם, בשם האל הנפלא השבעתי אתכם שתודיעוני הנס הגדול הזה שאני מבקש ואראה את השמש בגבורתו באופן מרכבותיו רלא יפלא ממני דבר מתעלומות ואראהו כיום תמים ואשאל ממנו חפצי וידבר עמי כאשר ידבר איש עם רעהו ויגיד לי רזי העמוקות ויודיעני תעלומות ואל יפגע בי דבר רע. וככלותך לדבר תשמע קול רעם מעבר הצפון ותראה כברק יוצא ותבהיק הארץ לפניך. ואחר שתראהו כן תשתחוה ותפול על פניך ארצה והתפלל את התפלה הזאת: אבצבי אנתוליפון היליוס נאטוס אגדור אפיסטוס אקט קוריפוס איופיסטוס הזפלה                                                               פילי פאנטור קירי פומאוס איופוטוס תיריונוס אסטראטיוטוס. מפיל אני פלו' בן פלו' תחנתי לפניך שתראה לי בלא פחד ותגלה לי בלי אימה ולא תכחד ממני כל דבר ותגד לי באמת כל שאני מבקש. ועמוד על רגליך ותראהו ברוח צפונית הולך למזרח. ואחר כך הפך ידיך לאחוריך והנע ראשך למטה ושאל כל דבר שתחפוץ. ואחר שתשאלהו שא עיניך השמים ואמור: אורפליאל אורפליאל, משביע אני עליך במי שיצרך להודו ולהדרו להאיר עולמו ונתן לך ממשלה ביום שלא תזיקיני ולא תפחידיני ולא אפחד ולא ארעד ותפנה לדרכך לשלום ותתירך ולא תתעכב ללכת מעתה ועד עולם אמן סלה.

 

הרקיע החמישי

והרקיע החמישי מעולה למאד יקר במראה ובו ענני הוד ומלא מלאכי גאוה ובתוכו ישתקשקון בפחד ומעמדם חיילות חיילות מפארים לחוצבם מלהב וקול מרוצתם כגעשת הים והליכתם כגלגלי רעם. ושם י"ב נשיאי כבוד יושבים בכסאות הדר ודמות כסאותם כמראה האש מרובעים באמצע רקיע ופונים לד' רוחות העולם ג' ג' לכל רוח. ומלאכים רצים בשליחותם ומשאגתם רועד העולם מנשמתם יצאו ברקים ולהם כנפי האש עטופים עטרות האש ומזיו פניהם יבהיק רקיע. והם ממונים על י"ב חדשי השנה ומבינים מה יהיה בכל חדש וחדש וחוץ מהם לא יהיה דבר כי לכך נוצרו מעמדם איש על חדשו שמודיעים לחדשים את אשר יבא בכל שנה ושנה.

אלה שמות שנים עשר נשיאי הכבוד שלרקיע החמישי: שעפיאל דגהיאל דידנאור תענבון תרורגר                                                     מפניאל חשנדרנוס אברכיאל. ואלה הם ממונים על שנים עשר חדשי השנה מחדש ניסן עד חדש אדר כל אחד בחדשו כשהם כתובים.

אם בקשת לדעת באי זה חדש תאסף מן העולם או מה יהיה בכל חדש ובאי זה חדש יהיה הגשם ואם תרבה התבואה ואם ישל הזית פריו ובאי זה חדש יערכו מלכים מלחמה ובאי זה חדש ירבה מות בבני אדם ובבהמה ובאי זה חדש יפול חלי באדם ובכל אשר תחפוץ תשאלם ותדע.

אם תרצה לדעת באי זה חדש תאסף מן העולם, קח טסי זהב מזוקק ועשה מהם שנים עשר ריקועים וכתוב לכל אחד מהם שם המלאך ושם חדשו. וקח שמן טוב ישן בן שבע שנים ותשליך כל הריקועים בתוכו ותשביע את השבועה הזאת על השמן שבע פעמים ואמור: משביע אני עליכם מלאכי מדע ושכל במי שאמר והיה העולם, בשם אל אמת אדיר ונאור מלך רם ונשא חזק וגבור עזוז ונפלא אלהי כל הבריאות צור צבאות צדיק צח וישר ונאמן ובשם שהעמידכם על כל חדשי השנה היושב בסתר עליון המגלה רזי נסתרות המושל על מות וחיים המולך לעולם לעולמי עולמים הנצב לנצח נצחים, בשבועה הזאת הגדולה והעצומה והחזקה והפחידה והנוראה והנפלאה והטהורה והקדושה השבעתי אתכם שתודיעוני חדש אסיפתי באמת ותעלו לי גורל על שאלתי. ותן השמן תחת הכוכבים ז' לילות בכלי זכוכית חדש ושמש לא יראהו. ובלילה השביעית עמוד בחצי הלילה והבט בשמן ואי זו רקועה שיצף על פני השמן תראה אי זה חדש כתוב בה, באותו חדש קצך להאסף. וקודם שתעשה זה המעשה טהר עצמך מכל טומאה שלש שבועים ימים והשמר מכל דקה ומכל מוציא דם ואפי' דגים ולא תשתה יין ולא תקרב אל אשה ולא תגע בקבר והזהר מקרי לילה ותלך בענוה ובתפלה ותאריך בתפלה ותחנונים והכן לבך ליראת שמים ותצליח. וקח השמן אחר המעשה והזהר בו כי רפואה גדולה יש בו. ועשה טבעת שלכסף נקי מגלוקמוס וקח כל הרקועים ותן בטבעת עם פרח לבן ועם אמיינטון וחתום ותן באצבעך, וכל עין רעה וכל רוח רעה לא תקרב אליך וכל דבר רע לא ישלוט בבית. ובשמן רפואה גדולה לחולים.

 

הרקיע השישי

והרקיע הששי אוצרותיו מלאים נופת ובו מקום מוכן לרוחות הצדיקים ואור ואש מוקפים בו ובו רבואתים אלפי שנאן וצבאות ומחנות עומדים בפחד וברעש ובראש כל אחד מהן כדמות כתר אש ואשם בדמות זהב וגדודי צבא יצעדו בתוכו וגבורתם כאש לא נופח ויראה להם מאימת המושלים, כי שנים שרים מושלים עליהם אחד למערב הרקיע ואחד למזרח. ולפני חיילי הרוחות ריבי מלאכים יצורים מלהב ובוערים כאש גויתם כגחלי אש ועל גחלי אש מעמדם והמה גועשין ומתרעשין להפציח עמהם שירות ותושבחות לאדיר עולמים אשר הכינם להדר יקרו וליקר הדרו.

אלה שני המלאכים הקדושים המושלים בכל מחנות הרקיע הששי. שם האחד אפרכסי ושם השני תוקפירס וכל נשיאי המחנות משרתים לפניהם.

אלה הם ראשי המחנות אשר במערב הרקיע: ויותן דוכמסאל כרהאל אשריאל ביואל נרהאל גצקיאל גרעיה שריאל מסגיאל חניאל אורפניאל אקודו מוכאל אלניתכאל דמאל אכזאן שיראיום נהריאל בהדרך שופריאל סדרכין דבובאור אמליאל תמפניה בהחמל פרנין אמצתיאל תימנהרק. על אלה מושל אפרכסי החונה למערב הרקיע. ואלה הם ראשי המחנות אשר למזרח הרקיע: גוריאל סניאל עזריאל שריאל אליאל מ                                                        ספיפיאל ארמאת דמואל מריאל ענניאל ניפליאל דרמיאל געשיאל מנהראל בהניריאל אפשריאל קלעיאל הדרניאל דלריאל שעפיאל דלגליאל עדנניאל טהריאל דבריאל המנכיאל הניאל טוביאל. על אלה מושל תוקפירס החונה למזרח הרקיע.

אם בקשת ללכת בדרך למלחמה ותבקש לשוב מן המלחמה או מן הדרך או לברוח מן העיר ובקשת שיהיו נראים עמך עם רב ועצום ויפחדו ממך כל רואיך כמי שיש עמו צבא, ויהיו חגורי חרב וחנית וכל כלי קרב, קודם שתצא מן העיר או מן המקום שאתה יושב טהר עצמך מכל טומאה ונקה בשרך מכל חטא ואשמה. ועשה לך טבעת ברזל וציץ נקי מזהב וכתוב שמות השוטרים ושמות ראשי המחנות בשלשה ימים בחדש ותן בתוך הטבעת. והחקק על הטבעת חוץ מן הציץ דמות אדם ואריה. ובעת שתצא ללכת מן המקום שתצא למלחמה וראית שאנשים יוצאים לחפשך קח הטבעת ותן לתוך פיך ושא עיניך השמימה בלב נקי וטהור ותזכיר שמות השוטרים ושמות ראשים שבמעון הששית המשרתים לפניהם ואמור: משביע אני עליכם מלאכי עוז וגבורה בימין עזוז וגבור בכח גבורתו ובתקף ממשלתו, באל הנגלה בהר סיני בריכבי ריבותים, באלוה אשר משרתיו אלף אלפין רבבות, באדון אשר הושיע לישראל ממצרים בששים ריבוא, בחי העולמים אשר דבר עם משה פנים בפנים, באל הנותן רוזנים לאין, בצור שיש די בידו להושיע ולהציל, במי שצוה והסיק מחנה סנחריב, בשמו ובאותיותיו אני מזכיר ומשביע עליכם שתבואו ותעמדו עמי לעזרני בעת הזאת בכל מקום שאלך ותהיו נראים עמי חיל גדול בכל גבורתכם ובתוקף חניתותיכם ויהיו כל הרואים אותי בקרוב וברחוק וכל הבאים ללחמני ולתפשני יהיו נשברים לפני מרוב פחד אימתכם ולא יוכלון להנזקה לי ולקרוב לי, תפול עליהם אימתה ופחד ואימתי תפול עליהם ועל כל בני אדם וחוה ועל כל חיה רעה ויהיו נרעדים ונרתעים מלפני. וככלותך לדבר את ההשבעה תראה לפניך כעשן וערפל, והוצא הטבעת מפיך ותן אותה באצבעך, וכשתבא לביתך ותרצה להתירם תשיב אל פיך ועמוד כנגד השמש וזכור את המלאכים למפרע ואחר כך תאמר: התרתי אתכם לכו לדרככם. ותן הטבעת באצבע.

 

הרקיע השביעי

והרקיע השביעי כלו אור שבעתים ומאורו יבהיקו כל המעונות ובו כסא הכבוד נכון על ארבע חיות כבוד. ובו אוצרות חיים ואוצרות נפשות ואין חקר ותכלית למאור הגדול אשר בו ומאור הממולא תאיר כל הארץ ומלאכים אחוזים בעמודי אור ואורם כאור נוגה ולא יכבה כי עיניהם כניצוצי ברק ומעמדם על גפי אור ומפארים באימה ליושב בכסא הכבוד. כי הוא לבדו יושב במעון קדשו, דורש משפט ומפלס צדק שופט באמונה ומדבר בצדקה, ולפניו ספרי אש פתוחים ומלפניו נהרי אש מושכים ומשאתו יגורו אילים ומשאגתו ירופפו עמודים ומקולו ינועו אמות הסיפים וחיילותיו עומדים לפניו ולא ישורו דמותו כי הוא נסתר מכל עין ואין מי יראנו וחי. דמותו מכל נעלמה ודמות כל ממנו לא נסתרה. מגלה עמוקות מני חשך ויודע מה בסתרי אופל. כי אור עמו חונה וכשלמה אור יעטה. יושב בכסא האור וסביבותיו עוצם אור. וחיות ואופנים ינשאוהו והמה מעופפים בכנפיהם ולהם שש שש כנפים ובכנפיהם יכסו פניהם ולמטה יתנו פניהם ולארבעתם פונים פניהם ולא ירומו למעלה פניהם מפחדן ומאימתן. והן על גביהם עומדים לפניו כתות כתות וטובלין בנהרי טהרה ומתעטפין כסות אש לבנה ועונין בענוה בקול חזק ק'ק'ק' י"י צבאות מלא כל הארץ כבודו. והוא מקדם לכל המעשים והוא עד לא ארץ ושמים והוא לבדו ואין זר עמו, תולה בזרועו מעונה ובכל מעונות אימתו ובכל מלאכים יראתו, כי ברוח פיו נחצבו ולהדר חסנו ניצבו, והוא באחד ומי ישיבנו ואם צוה אין לבטל, כי הוא מלך מלכי המלכים מושל על כל מלכי הארץ ומתנשא במלאכי שמים חוקר לבבות עד לא נוצרו ויודע מחשבות עד לא תהיינה. ברוך שמו ומבורך יקר הדרו לעולמי עולמים ולנצח נצחים ועדי עד כי אין מבלעדו אל וזולתו אין אלהים. ברוך שמו בכל דור ודור ומבורך במעוני מעלה. ברוך שמו בגבורתו ומבורך זכרו בתפארת עוזו. כי כשמו כן תהלתו שנ' כשמך אלהים כן תהלתך עד קצוי ארץ צדק מלאה ימינך. והוא מקרב טהורים ליראתו ומרחק טמאים בחמת עברתו, מעתיק הרים באמצה ובגבורה ולא ידעו כאשר הפכם באפו, תולה עולם כאשכול סובל הכל היה והוא ויהיה, ועתיק יומין, ועמו הון עתק וצדקה. ברוך כבודו ממקומו ומבורך בתפארת יקרו. ממלא דעת לב יריאיו לחקור ולידע עוז יראת שמו. ברוך שמו במושב הדרו ומבורך בתפארת עוזו. ברוך שמו באוצרות שלג ומבורך בנהרי שלהבת. ברוך שמו בערפלי זיו ומבורך בענני הוד. ברוך שמו ברכב רבואתים ומבורך באלפי שנאן. ברוך שמו בשרשרות האש ומבורך במיתרי לוהטת. ברוך שמו בקולות רעמים ומבורך בריצת ברקים. ב"ש בפי כל אשר בארץ ומבורך בתהומות הארץ. ב"ש בכל המדברות ומבורך בגלי הים. ב"ש לבדו בכסאו ומבורך בישיבת עוזו. ברוך שמו בפי כל נשמה ומבורך בשיר כל בריה. ברוך י"י לעולם אמן ואמן הללויה.

 

לפרטים צור קשר
טלפון:  0527955727